issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

І.С. Денисюк

У статті досліджено реальний стан сформованості навичок імпровізації майбутніх учителів музики. Розкрито і обґрунтовано структуру навичок імпровізації. У процесі експериментального дослідження студентів мистецьких факультетів встановлено основні критерії, показники та визначено рівні сформованості навичок імпровізації.

Ключові слова: навички імпровізації, критерії та показники сформованості навичок імпровізації, рівні отриманих експериментальних результатів, методика констатувального етапу експериментального дослідження.

Література
1. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. / Л. Л. Бочкарев: монография. – М. : Классика-ХХI, 2008. – 352 с.
2. Денисюк І. С. Розвиток художньої техніки виконавця в умовах сучасного музикування / Денисюк І. // Наукові записки / Ред. кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Вип.150. – Серія : педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 240–244.
3. Павленко О. М. Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки: дис…канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. / Олексій Миколайович Павленко. – Київ, 2012. – 238 с.
4. Петрушин В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для студентов и преподавателей. / В. И. Петрушин. – М. :
ВЛАДОС, 1997.