issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВЩИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВЩИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Т. Г. Гриців

У статті проаналізовано сутність “ціннісного ставлення до Батьківщини” у контексті педагогічних та соціально-психологічнихдосліджень. Також визначено структуру та функції виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки та вироблення на їх основі базових ціннісних ставлень: любові, гідності, патріотизму. Схарактеризовано психологічні механізми формування національної самосвідомості та національно-культурної ідентичності, які активно задіяні у процесі виховання ціннісних ставлень до Батьківщини засобами народної педагогіки

Ключові слова: Батьківщина, ціннісне ставлення, структура, компоненти, функції, національна самосвідомість, національно культурна ідентичність.

Література
1. Анікіна Т. О. Патріотичне виховання майбутніх учителів музики засобами художнього краєзнавства : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Анікіна Тетяна Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К., 1993. – 16 с.
2. Асташова Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Асташова Н. И. // Педагогика. – 2002. – № 8. – С. 21-24.

3. Боришевський М. И. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості / М. Й. Боришевський //
Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К. : АПН України, 1997. – С. 21-25.
4. Вознюк О. В. Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу / Вознюк О. В. // Проблеми освіти. Формування патріотизму та політкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю : наук. вісн., мат-ли XӀӀ міжнарод. конф., 2015. – С. 46-47.
5. Журба К. О. Теоретичні основи патріотичного виховання дітей у взаємодії сім’ї і школи / К. О. Журба, О. М. Докукіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – №4. – 2009. – С. 124-127.
6. Калашник В. С. (Ред.) Тлумачний словник української мови / Калашник В. С. – Харків : Прапор, 2001.
7. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х томах : 42000 слів: для студ. вищ. та середніх навч. закл. / укл.
Яременко В., Сліпушко О. – Київ: АКОНІТ. – Т.1: А-Є, 1999. – 910 с.
8. Скутіна В. І. Ціннісні аспекти формування національної самосвідомості старшокласників / Скутіна В. І. // Цінності
освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К.: АПН України, 1997. – С. 203.
9. Словник-довідник для соціальних педагогів і соціальних працівників / [за ред. Капської А. Й., Пінчук І. М., Толстоухової С. В]. – Київ : КМ Академія, 2000. – 260 с.
10. Сухомлинська О. В. Ідеї громадянськості й школа в Україні / Сухомлинська О. В. // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25. 
11. Сухомлинський В. О. Як
виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. – К. : Радянська
школа
. – 1976. – Т. 2. – С. 149-416.
12. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. – К. : Радянська школа. – 1976. – Т.3 – С. 7 –279.
13. Шкільна І. М. Проблеми виховання базових гуманістичних цінностей старших підлітків у сучасних умовах // Теоретико-методичні проблеми дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2010. – Вип. 14, книга 2. – С. 127-137