issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

В. Г. Власова

У статті визначено та охарактеризовано педагогічні умови формування у молодших школярів естетичного ставленнядо навколишнього світу. Проаналізовано особливості обранихпедагогічних умов. Визначено систему методів і форм навчання, які є ефективними при впровадженні педагогічних умов щодо формування засобами образотворчого мистецтва у молодших школярів естетичного ставлення до навколишнього світу.

Ключові слова: естетичне ставлення до навколишнього світу, молодші школярі, засоби образотворчого мистецтва, педагогічні умови.

Література
1. Андрощук І. В. Методика виховної роботи : навчальний посібник / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с.
2. Бондарук Т. І. Методика організації роботи в професійнотехнічному навчальному закладі : метод. посіб. / Т. І. Бондарук, Л. І. Шевчук. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 234 с.
3. Бычков В.В. Эстетика: учебник / Виктор Васильевич Бычков. – М. : Гардарики, 2004. – 556 с.
4. Занков, Л.В. Дидактика и жизнь / Л.В. Занков. - М. : Просвещение, 1968. - 175 с.
5. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций [учеб. пособ. для студентов педагогических учебных заведений] / Лихачев Б. Т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2001. – 607 с.
6. Малафіїк І. В. Дидактика : навчальний посібник / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.

7. Малихін А. О. Виховання моральної свідомості учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання” / А. О. Малихін. – К., 2000. – 20 с.
8. Методика навчання мистецтва у початковій школі: посібник для вчителів / [Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко ; за заг. ред. Л. М. Масол]. – Малькова М.О. формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками : дис. кандидата пед. наук:13.00.01 / Малькова М.О. – Луганськ, 2006. – 252 с.
9. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль : Навч.
книга – Богдан, 2005. – 360 с.