issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

О.М. Ващенко, Л.В. Романенко

У статті розглянуто підготовку фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі на засадах євроінтеграційних процесів: посилення інформаційно-технологічної спрямованості освітнього процесу та формування алгоритмічної компетентності молодших школярів. Розроблено модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи, готового до ознайомлення учнів із ІКТ, здатного самостійно знаходити, опрацьовувати та творчо застосовувати здобуті інформаційні знання у подальшій професійній діяльності. 

Ключові слова: євроінтеграційні процеси фахової підготовки, майбутній вчитель початкової школи, моделювання, готовність до формування алгоритмічної компетентності учнів.

Література
1. Биков В. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] / В. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em15/emg.html (дата запиту: 2016). –
Назва з екрана.
2. Вембер В. Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для
загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. Вембер; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 274 с.
3. Гуревич Р. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця / Р. Гуревич // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень: зб.наук. пр. / за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало. – К., 2003. –
С. 354– 360.
4. Зімниця Є. Вплив ергономічних компетенцій учителя на ефективність навчального процесу у початковій школі /
Є. Зімниця // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсон. держ.ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 8. – С. 223–228.
5. Красюк Л. Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Л. Красюк; Ін-т вищої освіти АНП України. – К., 2008. – 210 с.
6. Про вищу освіту : Закон України від 01 07 2014 № 1556-VII / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти
вид-во // Голос України. – 2014. 6 серп. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/16-18.
7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования /
А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – №3. –С. 58–64.
8. Указ Президента України від 28 квітня 2004 року № 493 “Про Стратегію економічного та соціального розвитку
України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки” – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
documents/3982015-19211.