issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ

С. А. Васильєва

У статті розкрито шляхи формування соціально доцільної пове дінки старших дошкільників у предметно-перетворювальній діяль ності з об’єктами природи в умовах ДНЗ на основі наукового бачення загальної будови діяльності; внутрішнього змісту дії, створення емоційного образу як мотиву; зосереджено увагу на загальній мето дологічній площині дослідження, яку становлять системний, осо бистісно-орієнтований, діяльнісний комунікативні підходи; обрано за основний засіб формування соціально доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку процес створення зовнішньої соціальної ситуації (І. Бех); дотичним засобом визначено сюжетно-рольову гру.

Ключові слова: соціально доцільна поведінка, діти старшогодошкільного віку, соціальні ситуації, об’єкти природи, предметно перетворювальна діяльність.

Література
1. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Том 1. – Чернівці : Букрек, 2015. – 840 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”,
2004. – 1440 с.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Выготский ; под. ред. В. В. Давыдова. – М. : АСТ : Астрель: Люкс, 2005. – 671, [1] с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., Полииздат, 1975. – 304 с.
5. Соціальна педагогіка : словник-довідник / за заг. ред.Т. Ф. Алексєєнко. – Вінниця : Планер, 2009. – 542 с.