issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОРІВНЯННЯ ЧИННИХ ПРОГРАМ

МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОРІВНЯННЯ ЧИННИХ ПРОГРАМ

О.Г. Брежнєва

У статті представлений детальний аналіз змісту програмових завдань з математичного розвитку дітей дошкільного віку; виявлені спільні і відмінні авторські підходи у конструюванні математичного контенту чинних програм за розділами “Кількість та число”, “Велична”, “Простір”, “Форма, “Час”. Деталізовані завдання з формування у дітей кількісних відношень між числами натурального ряду. Визначені спільні і відмінні підходи до реалізації змісту математичного розвитку дошкільників. Проаналізовано лінійний і концентричний принципи подання програмового матеріалу.

Ключові слова: методична система, навчальна програма, програмовий зміст, лінійний принцип, концентричний принцип.

Література
1. Грама Н. Г. Математичний розвиток особистості дитини дошкільного віку в сучасному баченні навчальних
програм // Н. Г. Грама, Г. П. Грама, С. О. Татаринова. – Науковий Вісник Мелітопольського державного
педагогічного університету Серія Педагогіка. – С. 20–26.
2. Дитина в дошкільні роки : комплексна освітня програма / автор. колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя:
ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – 160 с.
3. Дитина: Освітня програма для дітей від 2 до 7 років / наук кер. проекту В. О. Огнев’юк ; авт. кол. Г. В. Бєлєнька,
О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; МОН України; Київ, у-ет ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т
ім. Б. Гринченка, 2016. – 304 с.
4. Зайцева Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку:
дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Л. І. Зайцева. – Київ, Інститут проблем виховання НАПН України, 2005. – 203 c.

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та
ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 264 с.
6. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція). У 2 ч. Ч.ІІ. Від трьох до шести (семи) років / Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В. [та ін.]; наук. керівник О. В. Кононко. – Київ : ТОВ МЦФЕР -
Україна, 2014 – 452 с. С. 123–127, 131; С. 296–300, 305.
7. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович,
О. П. Долинна, Т. В. Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М. Лисенко, Т. В. Панасюк, Г. В. Петрова,
Т. О. Піроженко, Н. М. Романко, Н. А. Случинська, Н. І. Трикоз. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.
8. Савенков А. Концептуальный подход к развитию мышления дошкольников / А. Савенков // Дошкольное
воспитание. – № 10. – 1998. – С. 18–35.
9. Степанова Т. Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття [Електронний ресурс] Доступ до ресурсу: http://library.udpu.org.ua/library_fles/psuh_pedagog_probl_silsk_
shkolu/24/visnuk_30.pdf
10. Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Р.А. Курбатовой, Н.Н. Поддъякова.- М. :
Просвещение, 1984. – 175 с.