issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ КОМП’ЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ КОМП’ЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА

Г.Л. Бондаренко

У статті проаналізовано стан дослідження проблеми розвитку риторичних умінь молодших школярів у науковій літературі обґрунтовано дієвість комп’ютерного тренажера під час розвитку риторичних умінь учнів. Розкрито зміст понять “риторичні вміння молодших школярів”, “формування риторичних умінь молодших шко лярів”, “комп’ютерний тренажер як засіб формування риторичних умінь молодших школярів”; узагальнено принципи, форми і методи формування риторичних умінь в учнів молодшого шкільного віку.

Ключові слова: риторичні вміння, молодший школяр, комп’ютерний тренажер.

Література
1. Белоусова Л. И., Олефиренко Н. В. Дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов для младших
школьников [Электронный ресурс] / Л.И. Белоусова, Н.В. Олефриенко. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/
article/v/didakticheskiy-potentsial-tsifrovyh-obrazovatelnyhresursov-dlya-mladshih-shkolnikov
2. Беляев М. И. Технология создания электронных средств обучения [Электронный ресурс] / М. И. Беляев,
В. В. Гриншкун, Г. А. Краснова. – Режим доступа : http://uu.vlsu.ru/fles/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf

3. Бондаренко Г. Застосування комп`ютерного тренажера у процесі формування риторичних умінь учнів четвертого
класу / Г. Бондаренко, К. Сізоненко // Початкова школа і сучасність. – 2017. – №2 (30). – С. 5-9.
4. Голуб Н. В. Риторичні вміння як базовий компонент риторичної компетенції старшокласників / Н. В. Голуб //
Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Психологопедагогічні науки. – 2011. – №5. – С. 56–58.
5. Горобец Л. Н. Риторические умения как базовый компонент риторической компетенции учителя [Электронный
ресурс] / Л. Н. Горобец. – Режим доступа: http://Lib.herzen.spb.ru/text/gorobets_9_50-170-175.pdf.
6. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх
та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу.
1997. – 302 с.
7. Ладыженская Т. А. Детская риторика в рассказах и рисунках: 1 класс: Методические рекомендации /
Т. А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р. И. Никольская, Г. И. Сорокина. – М. : ООО “С-инфо”, ООО “Баласс”, 1998. –
96 с.
8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 416 с.
9. Чупріна О. В. Використання мультимедійних засобів навчання у початковій школі: аспекти і перспективи
проблеми / О. В. Чупріна // Вісник Житомирського державного університету. – 2012 . – Випуск 63. Педагогічні
науки. – С. 177 – 180. Режим доступу : http://eprints.zu.edu.
ua/8684/1/34.pdf
10. Юдина Е. П. Методика использования электронных тренажеров для организации непрерывного обучения в
начальной школе в рамках высокотехнологичной среды образовательного учреждения [Электронный ресурс] /
Е. П. Юдина. – Режим доступа : http://324school.spb.ru/index.php?id=947&option=com_content&view=article