issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯМОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯМОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

А. Е. Бойко

На підставі теоретичного аналізу наукових досліджень робиться висновок, що проблема самовираження особистості актуалізується в сучасній соціокультурній ситуації, коли впроваджується особистісно орієнтована парадигма освіти. В статті розкривається творче самовираження особистості за допомогою авторських практично-орієнтованих підходів до формування творчого самовираження молодших школярів у системі позашкільної освіти.
Результати дослідження дали підстави оцінити процес творчого 
самовираження як такий, що вимагає посилення уваги до нього педагогів та батьків. Серед чинників, які гальмують розвиток творчого самовираження дітей, автор виокремлює недостатнє розуміння дорослими значимості та сутності проблеми, страх дитини творчо
виражати себе. З метою розкриття молодшими школярами своєї індивідуальності в процесі творчої діяльності розроблена програма психолого-педагогічного супроводу школярів, їх батьків та педагогів
позашкільних навчальних закладів.


Ключові слова: творчість, самовираження, творче самовираження, молодші школярі, позашкільна освіта.

Література
1. Айтбаева А.Б. Арт-терапия в работе с детьми: ожидания и результаты / А.Б. Айтбаева, А.И. Досмухамбетова, Г.А. Касен // Педагогика и психология : науч.-метод. журн. Казахского нац.пед. ун-та имени Абая. – 2015. – 3 (24). – С. 122–127.
2. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 1. / І.Д. Бех. – Чернівці : Букрек, 2015. – 840 с.
3. Бойко А. Е. Сучасний стан проблеми творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних
закладах / А. Е. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка,
2012. – № 7. – С. 376–385.
4. Касен Г. А. Зарубежный опыт арт-педагогики и арт-терапии в практике психокоррекционной и профилактической
работы / Г.А. Касен, А.М. Кудайбергенова // Педагогика и психология : науч.-метод. журн. Казахского нац. пед. ун-та
имени Абая. – 2015. – 4 (25). – С. 21–31.
5. Любарт Т. Психология креативности / Т. Любарт; пер. с фр.Д. В. Люсина. – М. : Когито-Центр, 2009. – 215 с.
6. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання : підр. / Г. П. Пустовіт. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 272 с.
7. Скопинцева Е. Особенности самовыражения подростков / Е. Скопинцева, И. Пономаренко // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2013/04/2630.
8. Соснин Э.А. Из небытия в бытие: творчество как целенаправленная деятельность / Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. – Томск : STT, 2011. – 520 с.
9. Яфальян А.Ф. Школа самовыражения / А. Ф. Яфальян. – М. : Феникс, 2011