issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОД ПРИКЛАДУ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЗМУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

МЕТОД ПРИКЛАДУ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЗМУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

І. П. Білоцерківець, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (9, вул. Берлинського, Київ, Україна)

У статті актуалізовано необхідність виховання громадянпатріотів Української держави, здатних стати на її захист у разі потреби. В цьому контексті розкрито значення уроків літератури для виховання патріотичних якостей особистості; представлено приклад застосування методу бесіди (розповідь з елементами дискусії) при розгляді біографії і творчості Григорія Савича Сковороди у старших класах загальноосвітнього навчального закладу. Доведено, що вивчення життєпису видатних постатей української історії як взірця для наслідування може бути дієвим засобом формування патріотичних якостей особистості.

Ключові слова: патріотизм, виховання патріотизму, уроки літератури, метод прикладу, старшокласники, Григорій Сковорода.

Література
1. Альшевская Л. Формирование национального самосознания старшеклассников в учебно-воспитательной работе : дисс. …канд. пед. наук. – Минск, 1993. – 150 с.
2. Білоцерківець І. Потенціал засобів літератури у патріотичному вихованні молодших підлітків. Теоретико-методичні
проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук.праць. Кіровоград : Імекс-Лтд, 2014. Вип. 18, кн. 1. – 488 с.
3. Зубалий М. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников в процессе внеклассной и внешкольной
физкультурно-массовой работы : дисс. … канд. пед. наук. К., 1997. – 176 с.
4. Кон И. Психология старшеклассника : пособ. для учителей. М. : Просвещение, 1980. – 192 с.
5. Петерич О. Развитие национального самосознания старшеклассников в учебно-воспитательной работе школы : дисс. …канд. филос. наук. – Харьков, 1991. – 175 с.
6. Сидорук Д. Військово-патріотичне виховання засобами літератури та мистецтва. Освіта і управління. 2003. № 2.
С. 110-116.
7. Сковорода Г. С. Сад пісень : вибрані твори. Для старш. шкіл. віку (пер. М. Зерова, П. Пелеха, В. Шевчука. Вступ. стаття, упоряд. та приміт. В. Яременка. – К. : Веселка, 1980. – 190 с., іл.
8. Сухушин М., Палагема В. Військово-патріотичне виховання молоді : підручник. К. : Слово, 2009. – 488 с.
9. Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Київ, 2012.
10. Томчук М., Шевченко В. Психологічні основи військовопатріотичного виховання учнів : монографія. Миколаїв :
МФНаУКМА, 1999. – 124 с.
11. Темко Г., Томчук М. Методологічні основи виховання воїнів Збройних Сил України : монографія. К. : Варта, 1997. – 216 с.
12. Bilotserkivets I. Some methodical aspects of patriotic education of younger adolescents by means of literature. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кіровоград: Імекс-Лтд, 2014. Вип. 20, кн. 1. – 360 с.