issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНИЙ СТАН ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СУЧАСНИЙ СТАН ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В. В. Агіляр Туклер

У статті здійснено аналіз сучасного стану виховання ініціативності у дітей дошкільного віку. Йдеться про розуміння педагогами значення виховання ініціативності в умовах сучасного соціуму, ознак та складових ініціативності; використання методів та прийомів виховання базових якостей особистості, педагогічний супровід дітей під час проведення сюжетно-рольових ігор.

Ключові слова: діти дошкільного віку, виховання, методи та прийоми, ініціативність, сюжетно-рольова гра.

Література
1. Артемова Л. В. Формирование общественной направленности ребенка-дошкольника в игре / Л. В. Артемова. – Київ:
Вища школа, 1988. –– 159 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед.
наук ; авт. кол-тив: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. К., 2012. – 26 с.

3. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук, спец.: 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки / Савченко М. В. – Одеса : ДЗ “ Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”, 2014. – 200 c.
4. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, С. Курінна, І. Печенко ; наук. ред. А. Богуш; за заг. ред. Н. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
5. Ігровий простір дитини / К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.
6. Кошелівська О. І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу : дис.
кан. пед. наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 241 с.