issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ НАРОДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

І. О. Яковенко, О. В. Канарова

У статті розглянуто історичні умови формування етнокон- фесійного різноманіття Північного Приазов’я. Автором досліджено умови переселення колоністів на територію Північного Приазов’я. Виявлено головні чинники, що вплинули на формування діалогічної взаємодії релігійних меншин Північного Приазов’я та становлення етноконфесійних особливостей у духовній та світських сферах: політика Російської імперії щодо пільгового становища переселенців; особливості географічного розташування Північного Приазов’я; близькість поселень національних меншин і превалюючих етносів.

Ключові слова: етноконфесійність, Північне Приазов’я, релігійні меншини.

Література

1. Авдєєва  О.  С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї  : дис. ... канд. іст. наук  : 07.00.01 /  О.  С.  Авдєєва  ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Запоріжжя, 2016 – 301 с.

2. Івацький В.  І. Трансформації грецької ідентичності в укра- їнському Північному Приазов’ї  / В.  І.  Івацький // Науковий вісник МДУ ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Мико- лаїв, 2014. – Вип. 3.37 (105). – С. 23-27.

3. Иванова  Ю.  В. Особенности формирования хозяйствен- ного комплекса многонационального района Приазовья  / Ю.  В.  Иванова // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М. : Наука, 1979. – С. 74-91.

4. Кабузан  В.  М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVІІІ – первой половине ХІХ в. (1719-1858) / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1976. – 306 с.

5. Курінна М.  А. Традиційна культура та побут чехів Північ- ного Приазов’я останньої чверті ХІХ ст. – ХХ ст. (на матері- алах с. Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец 07.00.05 «Етнологія» / М. А. Курінна ; Ін-т мисте- цтвознавства, фольклористики та етнології. – К., 2009. – 20 с.

6. Мариуполь и его окрестности. – Мариуполь  : Типо-Лито- графия А. А. Франтова, 1892. – 328 с. 358

7. Народи Північного Приазов’я / [Кочерга Б.  М., Афана- сьєва Л. В., Александров В. М. та ін.] ; під ред. І. П. Аносова. – К : Просвіта, 1997. – 175 с.

8. Тухватулліна  О.  С. Релігійне життя єврейських колоній Північного Приазов’я (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. С. Тухватулліна // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Мико- лаїв, 2011 – Вип. 142, т. 154. – С. 102-107.