issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Л. В. Школяр

У статті розглянуто основні риси французької та української моделей соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями, зіставлено основні поняття, як-то: громадське об’єднання, суб’єкти соціально-педагогічної роботи, громадянська активність. Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових, організаційних засад, змістово-технологічного, інформаційного й ресурсного забезпечення діяльності дитячих громадських об’єднань Франції та України, виокремлено низку проблем вітчизняної соціально-педагогічної роботи. Особлива увага приділена питанню під- тримки діяльності дитячих громадських об’єднань, ролі волонтерів та батьків.

Ключові слова: соціально-педагогічна робота, громадське об’єднання, суб’єкти соціально-педагогічної роботи, асоціативне життя.

Література

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-мето- дологічні основи : монографія / Безпалько О. В. ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання Академії педаго- гічних наук. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с.

2. Практичний посібник із створення громадського об’єднання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lcl.com/ guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/definitionassociation-loi-1901.jsp.

3. Офіційний сайт Міністерства Міста, Молоді та Спорту Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. jeunes.gouv.fr, http://www.associations.gouv.fr. 347

4. Офіційний сайт Національного інституту молоді та народної освіти, центру молоді та молодіжної політики Франції [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: www.injep.fr.

5. Офіційний сайт Ліги освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.laligue38.org/creer-une-junior-association.

6. Мережі народної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationpopulaire93.fr.

7. Національна Мережа Юніорських Асоціацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.juniorassociation.org.

8. Департамент легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфор- магентства Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/33565.

9. Волонтерство. Офіційний сайт Міністерства Міста, Молоді та Спорту Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.associations.gouv.fr/75-le-benevole.html.

10. Видатки державного бюджету України на 2015 рік. Сайт Мініс- терства молоді та спорту України [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/16124.