issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Входження особистості в культурно-освітній простір: історико-філософський аспект

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

В. В. Чорна

У статті автор уточнює та робить спробу розтлумачити поняття «культурно-освітній простір» та «освітнє середовище». Науковець розглядає погляди провідних зарубіжних педагогів та дея- ких просвітителів щодо необхідності входження учнів у культурно- освітнє середовище та форм організації взаємодії в ньому для забез- печення формування соціально адаптованої та всебічно розвиненої особистості.

Ключові слова: особистість, культурно-освітній простір, освітнє середовище.

Література

1. Бондаревская Е. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания / Е. Бондаревская // Педагогика. – 2001. – № 5. – С. 41–52.

2. Гатальский В. Культурно-образовательное пространство как социально-педагогическая система / В. Гатальский // Педаго- гика. – 2009. – № 3. – С. 52–57.

3. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи  : монографія /  авт. кол.  ; за заг. ред. В.  В.  Молодиченка.  – Мелітополь-Седельце  : МДПУ ім. Б. Хмельницького; Природничо-гуманітарний університет в м. Седельце, 2014. – 274 с.

4. Канарова О. Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі / О. Канарова // Науковий вісник Мелі- топольського державного педагогічного університету  : зб. наук. ст. -Коменский Я. А. Избранные педагогические сочи- нения / Ян Амос Коменский ; под ред. проф. А. А. Краснов- ского. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1955. – 650 с.

5. Локк Дж. Сочинения : в 3 томах. Т. 3 / Дж. Локк. – М. : Мысль. – 1988. – 668 с.

6. Оуен Р. Про заходи з дошкільного виховання і про школи в Нью-Ленарку / Р. Оуен // Історія зарубіжної педагогіки. Хрес- томатія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. І. Коваленко, Н.  І.  Бєлкіна  ; за ред. Є.  І.  Коваленко. – К.  :  Центр начальної літератури, 2006. – С. 319–322.

7. Сковорода Г. С. Повна академічна збірка творів / Г. С. Сково- рода  ; за ред. Л.  Ушакова.  – Харків – Едмонтон – Торонто : Канадський інститут українських студій, 2011. – 1400 с.

8. Сухомлинський  В.  О. Проблеми виховання всебічно розви- неної особистості // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлин- ський. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 1. – С. 276. 

9. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. / К. Д. Ушин- ский. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 1. – 1988. – 416 с.

10. Шевченко Т. Г. Букварь Южнорусский / Т. Г. Шевченко // Історія української школи і педагогіки  :  хрестоматія /  [уклад. О.  О.  Любар]  ; за ред. В.  Г.  Кременя.  – К.  :  Знання, 2005.  – С. 157–168.