issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Цяо Цжи

Автор розглядає сутність етнокультурної компетентності як ключової в компетентнісній сфері особистості. Етнокультурна компетентність виокремлюється як складник загальнокультурної. Проаналізовано підходи до визначення змісту поняття, розкрито структуру феномену. Увага зосереджена на ролі етнічних традицій у формуванні етнокультурної компетентності людини як процесі її етнізації через утворення етнічної картини світу. Наголошено на значенні фольклору та розглянуто поліетнічний аспект набуття етнокультурної компетентності.

Ключові слова: етнокультурна компетентність, етнічна кар- тина світу, етнотрадиція, поліетнічність, фольклор.

Література

1. Березін А. М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. наук  : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Березін Андрій Миколайович ; Інститут психо- логії ім. Г. С. Костюка АПН України 2002. – 18 с.

2. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотвор- чість, ідентичність  : монографія /  авт. кол.  ; під наук. ред. Лозової О. М. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 194 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

4. Кон И. С. Проблема «Я» в психологии / И. С. Кон // Психо- логия самосознания  : хрестоматия.  - Самара : БАХРАХ-М, 2000. - С. 45-97.

5. Куєвда В.  Т. Історико-психологічні засади етнізації юнаків  / В. Т. Куєвда // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка.  – Камянець-Подільський  : Аксіома. – 2009. – Вип. 5. - С. 224–234.

6. Лурье С. В. Историческая этнология : учеб. пособ. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 448 с.

7. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Інститут держави і права імені В. М. Корецького. – К. : Довіра ; Генеза, 1996. – С. 63–67. 

8. Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетент- ности учащихся в полиэтнической образовательной среде  : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Поштарева Татьяна Витальевна. – Ставрополь : Ставропольский государственный университет, 2009. – 393 с.

9. Савчук Б. Українська етнологія / Б.  Савчук. – Івано-Фран- ківськ : Лілея-НВ, 2004. – 559 с. 10. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. - №2. – С. 58-64.