issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. Л. Хомич

У статті розглянуто теоретичні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу навчально- виховного впливу. Схарактеризовано сучасний стан сприйняття соціальних мереж у навчальному процесі. Наведено результати опитування учнівської молоді щодо її участі та інтересів у соціальних мережах. Розглянуто критерії ефективності функціонування соціальних мереж та необхідні ресурси для їх забезпечення у школі.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, учні основної школи, просоціальна поведінка.

Література

1. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі  : навч.-метод. посібник /  А.  Б.  Кочарян, Н. І. Гущина. − Київ, 2011. – 100 с.

2. Галіцька А. А. Інтернет-технології у дистанційному навчанні [Електронний ресурс] /  Алла Анатоліївна Галіцька – Режим доступу до ресурсу: http://informatika-ikt.at.ua/_fr/1/28.pdf. – Назва з екрана.

3. Гриневич Л. Як створити ідеальну систему освіти [Електро- нний ресурс] // Українська правда. – 2014. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/11/19/7044802/ (01.08.2016). – Назва з екрана.

4. Дырдина Е.  В. Информационно-коммуникационные технологии в компетентностно-ориентированном образовании  : учебно-метод. пособие /  Е.  В.  Дырдина, В.  В.  Запорожко, А.  В.  Кирьякова.  – Оренбург  : ООО ИПК «Университет», 2012. – 227 с.

5. Использование информационных и коммуникационных технологий в среднем образовании. Информационный мемо- рандум // Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО). – 2005. – 24 с.

6. Пахомова Т. Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах //  Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5. – С. 220-224.

7. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних техно- логій / Я. В. Крупський, В. М. Михалевич. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 72 с.

8. Guidelines for mentoring and supporting students : guideline / New South Wales Department of Education and Training Student Welfare Directorate, 2005. – 18 p.