issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Н. В. Харченко

У статті розглянуто феномен критичного мислення, виокремлено його основні елементи; схарактеризовано ознаки, які притаманні людині з розвиненим критичним мисленням; визначено роль соціальних інститутів у процесі формування критичного мислення у сучасних підлітків, закцентувано важливість вміння критично мислити як однієї зі значущих характеристик розвитку особистості.

Ключові слова: критичне мислення, соціальні інститути, ознаки критичного мислення, підлітки.

Література

1. Бєлкіна-Ковальчук О.  В. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Бєлкіна- Ковальчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. – 21 с.

2. Бондарук І. П. Формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ірина Петрівна Бондарук ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2012. – 276 с.

3. Вовк Т.  В. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування особистості учня //  Педагогічна майстерня. – 2012. – № 2 (14).

4. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати : [наук.-метод. посібник] / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко ; за наук. ред. О. І. Пометун. – Харків, 2007. – 190 с.

5. Гупан Н. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини /  Н.  Гупан, О. Пометун // Психолого- педагогічні проблеми сільської школи  : збірник наук. праць  / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2008. – № 27.

6. Дементієвська Н.  П. Стратегії розвитку навичок критичного мислення учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету, Програма спецкурсу підвищення кваліфікації викладачів системи після- дипломної педагогічної освіти, Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» // [Електронна публікація], опубліковано 2008 р. – Режим доступу: http://www.scribd.com/ doc/33487253. 284

7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/state-standards.

8. Ліпман М. Чим може бути критичне мислення / Метью Ліпман // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – С. 17-23.

9. Тягло О. Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайн- стейна / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – C. 26-27.

10. Хачумян Т. І. Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних техно- логій  : дис. … канд. пед. наук  : 13.00.09 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2005.

11. Чаплак Я.  В. Роль критичного мислення у творчих пошуках «внутрішнього камертону душі» особистості /  Я.  Чаплак, М.  Марчук // Современные научные исследования и инно- вации. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1516.