issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. П. Третяк

У статті розкрито основні наукові підходи щодо виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Основна увага зосереджена на гуманістичному, системному, особистісно орієнто- ваному та суб’єкт-суб’єктному підходах та принципах цілісності, наступності, єдності виховних зусиль, відповідності віковим особливостям, резонансу, що визначають педагогічні умови виховання (підготовка вчителів до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів; розроблення та впровадження методики виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі; забезпечення взаємодії школи із сім’єю у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів) та вибір доцільних форм і методів роботи.

Ключові слова: молодші школярі, наукові підходи, принципи виховання, ціннісне ставлення до людини, педагогічні умови, методи.

Література

1. Бех  І.  Д. Виховання особистості  : у 2 кн. Кн.  2. Особис- тісно орієнтований підхід: науково-практичні засади /  Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. –– 344 с.

2. Бех  І.  Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. пособник / Іван Дмитрович Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

3. Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин стар- шокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи  : монографія / Валентина Олексіївна Білоусова – К.  : ІЗМН, 1997. – 192 с.

4. Гаряча  С.  А Виховання основ етичної культури молодших школярів в навчально-виховному процесі  : дис... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Світлана Анатоліївна Гаряча. – Київ, 2010. – 243 с.

5. Киричок В. А. Ціннісне ставлення / Віра Андріївна Киричок // Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред.. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 991.

6. Савчин  М.  В. Психологія відповідальної поведінки  : [моно- графія] / Мирослав Васильович Савчин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с.

7. Суворов  А.  В. Понятие человечности в контексте фило- софии Э.  В.  Ильенкова и проблема качества страдания / А.  В.  Суворов  // Материалы межвузовской научной конференции [«Университетский учёный: облик, образ, модель»], (3–4 июня 1997. М.). – М. : Университет Российской Академии Образования, 1997. – С. 150–154.

8. Суворов А. В. Смысл жизни и воля к жизни / Александр Васи- льевич Суворов // Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни.  – М., Психологический институт РАО, 1997. – С. 40–57.

9. Суворов  А.  В. Человечность как фактор саморазвития личности / А. В. Суворов // Мир психологии. – 1996. – № 2. – С. 24–52.

10. Щуркова Н. Е. Новое воспитание / Надежда Егоровна Щуркова. – М.  : Педагогическое общество России, 2000. – 128 с. 264

11. Яшкова Е. В. Формирование ценностных отношений к чело- веку у студентов вуза в процессе профессиональной підго- товки : дисс. …канд. пед. наук : спец. 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» / Елена Вячесла- вовна Яшкова. – Нижний Новгород, 2006. – 187 с.