issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

І. Б. Тимофєєва

У статті представлено результати застосування авторської методики формування інформаційно-комунікаційної компетент- ності майбутніх вихователів ДНЗ. Структуру розробленої мето- дики подано у вигляді багаторівневої моделі, що передбачає застосування електронного навчально-методичного комплексу для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Здійснено аналіз інтерактивних методів навчання. Здобуті дані підтверджують ефективність розробленої авторської методики.

Ключові слова: методика формування, інформаційно-комунікаційна компетентність, майбутні вихователі.

Література

1. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Елек- тронний ресурс]  : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  р. №  1341 //  Верховна Рада України  : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-%D0%BF

2. Гавриш  Н. Модернізація освіти – прогрес, а не імітація руху / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання. – 2015. – № 7. – С. 6–10.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. (Бібліотека з освітньої політики)  : монографія /  [Н.  М.  Бібік, Л.  С.  Ващенеко, О.  І.  Локшина та ін.] ; за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. – 112 с.

4. Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ  : монографія /  Р.  С.  Гуревич, Г.  Б.  Гордійчук, Л.  Л.  Коношевський та ін.  ; за ред. проф. Р.  С.  Гуревича. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2011. – 348 с.

5. European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Electronic resource].  –  Mode  of  access: http://ec.europa.eu/ education/policies/educ/eqf/index_en.html. – Date of circulation: 4.06.2016.