issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОБІЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

В. І. Тернопільська, Н. В. Чіжова

У статті здійснено аналіз поняття «мобільність», розглянуто типи мобільності особистості. Критеріями порівняння обрано характеристики особистості, необхідні для формування певного типу мобільності. Доведено, що особистісна мобільність є підґрунтям для формування та розвитку інших типів мобільності.

Ключові слова: мобільність, особистісні якості, соціальна мобільність, особистісна мобільність, професійна мобільність, академічна мобільність.

Література

1. Аракелова Т.  Л. Взаимное обучение как условие развития когнитивной мобильности будущих учителей : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Татьяна Леонидовна Аракелова. – Екате- ринбург, 2006. – 180 с.

2. Василенко И. В. Региональная психика: традиции и новации / И. В. Василенко. – Волгоград : Политехник, 2001. – 212 с.

3. Калиновский Ю.  И. Праксиология исследовательской деятельности  : монография /  Ю.  И.  Калиновский. – Соли- камск : СГПИ, 2008. – 236 с.

4. Калиновский Ю.  И. Развитие социально-профессиональной мобильности андрагора в контексте социокультурной обра- зовательной политики региона : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Юрий Исаакович Калиновский. - Санкт-Петербург, 2001. – 470 с.

5. Котмакова Т.  Б. Формирование личностной мобильности как профессионального качества будущего специалиста в процессе обучения в вузе : автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. пед. наук  : спец. 13.00.08 «теория и методика профессионального образования» / Т. Б. Котмакова. – Хаба- ровск, 2011. – 20 с.

6. Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко. - М. : Логос, 1999. – 254 с.

7. Меркулова Л.  П. Формирование профессиональной мобильности специалистов технического профиля средствами иностранного языка  : дисс. … доктора пед. наук  : 13.00.08  /  Людмила Петровна Меркулова. – Самара, 2008. – 454 с.

8. Найданова Ю.  В. Мобильная личность обучающегося как научное понятие / Ю. В. Найданова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – Челябинск : Южно- уральский гос. ун-т, 2014. – №2, т. 6. – С. 40-44.

9. Сушенцева Л. Л. Професійна мобільність як сучасна педаго- гічна проблема [Електронний ресурс] / Л. Л. Сушенцева // Наукова бібліотека України. – 11 с. – Режим доступу до статті: www.info-library.com.ua/libs/stattay/192-profesijna-mobilnistjak-suchasna-pedagogichna problema.html.

10. Таланчук Н. М. Воспитательная мобильность личности и ее формирование / Н. М. Таланчук. – Казань : НИИ НТН АПН СССР, 1981. - 61 с.

11. Тернопільська В.  І. Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів / В. І. Тернопільська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : Вид-во ХІСТ, 2012. – № 5. – С. 195-200.

12. Хорунжа Л.  А.Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «теорія навчання» / Л. А. Хорунжа. – Х., 2009. – 22 с.