issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОЕВОЛЮЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Ю. В. Солобай

 За результатами дослідження теоретико-методологічних, загальнонаукових та психолого-педагогічних джерел визначено засади формування коеволюційних цінностей у старшокласників. Розкрито сутність поняття «коеволюційні цінності», здійснено їх компонентно-структурний аналіз. Висловлено припущення, що засвоєння коеволюційних цінностей може бути ефективним інструментом екологічного виховання старших школярів та поширення екологічної культури.

Ключові слова: коеволюція, коеволюційні цінності, екологічне виховання, екологічна культура, екологічно орієнтоване середовище.

Література

1. Білявський Г.  О. Основи екології  : підручник / Г.  О. Біляв- ський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2005. – 408 с.

2. Вернадский В.  И. Научная мысль как планетное явление [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://vernadsky.lib. ru.

3. Єрмоленко А.  М. Комунікативна практична філософія  : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

4. Каган М.  С. Философская теория ценности. – Санкт- Петербург : ТОО ТН «Петрополис», 1997. – С. 205.

5. Крисаченко В.  С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології : підручник. – К. : Заповіт, 1998. – С. 640

6. Ломов Б.  Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М. : Наука, 1984 – 444 с.

7. Моисеев Н.  Н. Судьба цивилизации. Путь Разума [Елек- тронний ресурс].  – Режим доступу: http://profilib.com/ kniga/36893/n-n-moiseev-sudba-tsivilizatsii-put-razuma.php].

8. Нестеренко Г.  О. Особистість у нелінійному суспільстві  : монографія. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 140 с.

9. Родин С. Н. Идея коэволюции. – Новосибирск : Наука, 1991. – 271 с. 10. Тимофеев-Ресовский Н. В. Биосфера и человечество // Бюлле- тень ЮНЕСКО. - 1968. - № 1.