issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТА ТИПИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Р. Л. Сойчук

У статті розглянуто сутність і структуру національного самоствердження учнівської молоді. Визначено критерії та показники і виявлено рівні сформованості національного самоствердження в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Схарактеризовано типи поведінки національного самоствердження школярів. За результатами проведеного констатувального етапу дослідження стисло подано виявлені рівні вихованості національного самоствердження учнівської молоді, які актуалізують окреслену проблему в умовах відстоювання незалежності української державності.

Ключові слова: національне самоствердження, учнівська молодь, компоненти, критерії, показники, рівні, типи поведінки.

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х книгах. Кн. 2: Особис- тісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

2. Тлумачний словник української мови / укладачі Кова- льова Т. В., Коврига Л. П. - Харків : Синтекс, 2002. – 672 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з доп. та CD) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ПЕРУН, 2009. – 1736 с.

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 2-е вид. – К., 1999. – 350 с.

5. Помиткін Е. О. Академік І. А. Зязюн: духовний потенціал і життєва позиція особистості / Е. О. Помиткін, Л. В. Помиткіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 2. – С. 74–77.

6. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології  : навч.- метод. посібник для керівників, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г. І. Сорока. – Харків : Веста; Ранок, 2002. – 128 с. 212

7. Фурман О. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження / О. Фурман // Соціальна психологія. – 2015. – № 1. – С. 65–91.