issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Особливості ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Н. В. Сергєєва

У статті розкрито поняття «активність», «ціннісні орієнтації». Проаналізовано характеристики та новоутворення у молодшому підлітковому віці. Схарактеризована активність як якість особистості, її форми та рівні. Визначено поняття та компоненти ціннісно орієнтованої активності підлітків. Особлива увага зосеред- жена на соціально-психологічному дослідженні та розкритті особливостей ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків. Проаналізовано результати проведеного дослідження.

Ключові слова: активність, ціннісні орієнтації, криза підліткового віку, ціннісно орієнтована активність, молодші підлітки.

Література

1. Воробьев Ю.  Л. В поисках смысла и правды. Активность и развитие личности. Т. 1 / Ю. Л. Воробьев, Б. Н. Королев. – М. : Изд-во МГСУ «Союз», 2003. – 500 с.

2. Енциклопедія освіти / [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

3. Леонтьев А. Д. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании //  Психологическое обозрение. – 1998. – № 1. – C. 34–41.

4. Немов Р. С. Психология : учеб. [для студ. высш. учеб. зав.] : в 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р. С. Немов. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 608 с.

5. Психология подростка. Полное руководство / под ред. А. А. Реана. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 512 с. 6. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєва]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.