issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. С. Семенов

Стаття розкриває сутність авторської концепції дослідження проблеми формування творчої спрямованості особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі в єдності трьох взаємопов’язаних концептів: методологічного, теоретичного, технологічного. Провідний концептуальний задум автора полягає в реалізації ідей філософії свободи творчості у просторі позашкільного навчального закладу як мінімально формалізованого та регламентованого правилами простору, пов’язаного з поступовим розширенням свободи творчості дитини та зменшенням керівного впливу дорослого на творчу позицію особистості вихованця.

Ключові слова: авторська концепція, методологічний концепт, теоретичний концепт, технологічний концепт, старший дошкільний вік, позашкільний навчальний заклад.

Література

1. Аксенова  Г.  И. Формирование субъектной позиции учителя в процессе профессиональной подготовки : дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Аксенова Галина Ивановна, 1998. – 448 с.

2. Бахтин М. М. Из жизни идей / Бахтин Михаил Михайлович. – М : Лабиринт, 1995. – 151 с.

3. Бондаревская  Е.  В. Смыслы и стратегии личностно ориен- тированного воспитания /  Евгения Васильевна Бондарев- ская // Педагогика. - 2001. – № 1. – С. 17-24.

4. Блонский  П.  П. Избранные педагогические и психологические сочинения. Том 1 / Павел Петрович Блонский. – М : Педагогика, 1979. – 304 с.

5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (психологический очерк) / Лев Семёнович Выготский. – М : Просвещение, 1991. – 93 с.

6. Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка / Л. С. Выготский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. – 1991. – № 4. - С. 5-18.

7. Каган  М.  С.  Философия культуры / Моисей Самойлович Каган. – СПб. : Петрополис, 1996. – 415 с.

8. Семенов О. С. До питання спрямованості особистості / Олек- сандр Сергійович Семенов // Науковий вісник Східноєвро- пейського національного університету ім.  Л.  Українки. Сер. «Педагогічні науки». – 2015. – № 1. – С. 109-115.

9. Семенов  О.  С. Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника / Олександр Сергійович Семенов // Освітній простір України. - 2016. – Вип. 6. – С. 127– 135.

10. Семенов О. С. Психофізіологічні основи формування творчої особистості старшого дошкільника / Олександр Сергійович Семенов // Гуманітарний вісник держ. вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  : зб. наук. праць. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 35. - С. 109-118.