issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Специфіка патріотичного виховання учнів в умовах Східного пограниччя України

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. В. Просіна

У статті розглянуто актуальну для українського освітнього простору проблему  – специфіку патріотичного виховання учнів в умовах воєнного конфлікту на Сході країни. Розкрито сутність поняття пограниччя, дано тлумачення поняття «кордон» та пред- ставлено аналіз результатів опитування з приводу сприйняття «кордону» та сформованого «почуття кордону»; визначено особли- вості національно-патріотичного виховання в умовах пограниччя, з’ясовано негативні стереотипи, які панують у східному регіоні України; запропоновано шляхи подолання цих стереотипів.

Ключові слова: патріотичне виховання, пограниччя, кордон, почуття кордону, негативні стереотипи.

Література

1. Бех І. Д. Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання / І. Д. Бех // Рідна школа. - 2015. - № 1-2. - С. 3-6.

2. Верменич Я. Донбас, як порубіжний регіон: територіальний вибір /  Я.  Верменич.  - Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. - 69 с.  - (Серія «Студії з регіональної історії: Степова Україна»).

3. Верменич Я.  Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір /  Я.  Верменич //  Регіональна історія України  : зб. наук. ст.  - К.  : Інститут історії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 67-90.

4. З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 140 с.

5. Кочан В. М. Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філос. наук : 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії» / В. М. Кочан. – Сімферополь, 2008. – 18 с.

6. Сухомлинов О.  М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2008. – 212 с.

7. Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом значении /  К.  Хаусхофер //  О геополитике. Работы разных лет. – М. : Мысль, 2001. – С. 7-250.

8. Указ Президента про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/580/2015.

9. Pickering, M. Stereotyping and Stereotypes // Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed).  - Blackwell Publishing, 2007 // Blackwell Reference Online [Елекронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sociologyencyclopedia. com/public/ tocnode?query=Pickering% 2C+Michael.+Stereotyp ing+and+Stereotypes.

10. Reszczyński J. Polskie Kresy – mit i codzienność // Limites Patriae. – Bielsko-Biała, 2004. – S. 11.