issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Л. Л. Примачок

У статті розкрито сутнісні характеристики виховання студентів вищих медичних навчальних закладів. З’ясовано, що основна увага приділяється вихованню гуманістичних якостей, які забезпечують дотримання майбутніми медичними працівниками норм і правил медичної етики та деонтології, вияв уважного, доброзичливого ставлення до пацієнта, чуйності, емпатійних здібностей, комунікативної культури, сприяють орієнтації на життя, здоров’я, іншу людину як на найвищі особистісні цінності.

Ключові слова: студенти, вищі медичні навчальні заклади, виховання, якості, цінності, медична професійна діяльність.

Література

1. Андрійчук О. Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрійчук Ольга Ярославівна. – К., 2004. – 193 с.

2. Асламова М. Виховання особистісних якостей майбутнього лікаря як педагогічна проблема / Марина Асланова // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 12. – С. 15–18.

3. Дзухаева Е. Н. Значение духовно-нравственной культуры в структуре личностных характеристик будущих врачей / Елена Николаевна Дзухаева // Личность и общество: актуальные проблемы педагогики и психологии  : материалы междунар. заочной науч.-практ. конф., (27 ноября 2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sibac.info.

4. Кудрявая Н. В. Педагогика в медицине / Н. В. Кудрявая. – М. : Академия, 2006. – 319 с.

5. Кузнєцова І.  В. Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів  : 148 дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кузнєцова Ірина Василівна. – Х., 2004. – 205 с.

6. Лимар Л.  В. Аналіз дослідження сформованості готов- ності до безконфліктної взаємодії з пацієнтами студентів- медиків / Л. В. Лимар // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки. – 2010. – Вип. 82, том 1. – С. 366–371.

7. Лисицын Ю.  П. Медицина и гуманизм / Лисицын Ю.  П., Изуткин А. М., Матюшин И. Ф. – М. : Медицина, 1984. – 280 с.

8. Лісовий М. І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лісовий Микола Іванович. – Вінниця, 2006. – 196 с.

9. Мазепа Х.  П. Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в медичному коледжі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Мазепа Христина Петрівна. – К., 2001. – 220 с.

10. Некоторые особенности духовно-нравственного воспитания студентов медицинских вузов / Нурматова М. А., Жабборова Ю. Д., Умарова Н. Х., Худайбердиєв А. К. // Молодой ученый. – 2014. – № 6. – С. 868–870.

11. Парахина О.  В. Профессиональное воспитание будущего медицинского работника в воспитательной системе ССУЗа : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук  : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального обра- зования. – Курск, 2011. – 269 с.

12. Скрябіна Т. О. Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти /  Т.  О.  Скрябіна. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://intkonf.org/skryabina-to-aksiologichnevihovannya-studentiv-yak-skladova-medichnoyi-osviti/

13. Тарарышкина М. А. Формирование профессионально- личностной культуры студентов в образовательном процессе высшей медицинской школы: дисс. … канд. пед. наук  : 13.00.01 / Тарарышкина Мария Александровна. – М., 2007. – 180 с.

14. Тихонова О. О. Про важливість ролі куратора у формуванні професійної компетентності студентів-медиків / О. О. Тихо- нова // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3, т. 2 (103). – С. 70–73.

15. Уваркіна О.  В. Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін  : дис. ... канд. пед. наук  : 13.00.04 / Уваркіна Олена Василівна. – К., 2003. – 200 с.