issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ФОРМА ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Т. С. Пасічна

У статті обґрунтовано актуальність означеної проблеми в реаліях сьогодення, з’ясовано важливість доброчинної діяльності як однієї з основних форм виховання ціннісного ставлення до праці в умовах навчально-виховного середовища. Наведено конкретні приклади організації та проведення волонтерського руху в навчально-виховному комплексі міста Києва, мета якого полягає у свідомому розумінні учнями цінності праці у житті кожної особистості та суспільства загалом. Доведено підвищення ефективності виховного процесу шляхом упровадження проектів та акцій благодійного напряму. Окреслено перспективи подальших досліджень у цьому контексті.

Ключові слова: волонтерство, доброчинна діяльність, ціннісне ставлення до праці, соціально значуща праця, благодійний проект.

Література

1. Данієлян А. Я. Виховання у молодших школярів цінніс- ного ставлення до праці в умовах  приватного навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 /  Данієлян Анаіт Яшевна. – Луганськ, 2012. – 260 с.

2. Доброчинна діяльність школярів : [методичні рекомен- дації]  /  Т.  Ф.  Алєксєєнко, А.  П.  Данілова, А.  І. Конончук, Т. Ю. Куниця. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 104  с. 119

3. Новопечерська школа  : [веб-сайт] [Електронний ресурс].  – Київ : НШ, 2016. – Режим доступу: www.novoshkola.com. ua (дата звернення 10.06.2016) – Назва з екрана. 

4. Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загально- оосвітніх навчальних закладів України  : наказ Міністер- ства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov. ua/ua/activity/education/extracurricular-activities-and-childrenrights-protection/196/6561/. – Назва з екрана.