issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

З. В. Охріменко

У статті здійснено огляд можливостей удосконалення нинішньої системи професійної орієнтації старшокласників. Відповідно до того, що професійне самовизначення є ціннісною діяльністю для учня старших класів, яке активізує рефлексивні процеси, визначає їх змістовну характеристику та стає головною рушійною силою подальшого розвитку, застосування рефлексивних методів (І. Бех) у процесі професійної орієнтації, на думку автора, підсилить виховну ефективність її змісту та засобів. У статті наведено приклад проведення професійної консультації із застосуванням рефлексивних методів.

Ключові слова: професійна орієнтація, професійне самовизначення, старшокласник, рефлексивні методи, професійна консультація.

Література

1. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості : у 2 т. Том 2 / І. Д. Бех. – Київ-Чернівці : Букрек, 2015. – 640 с.

2. Вітковська  О.  В. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації  : монографія / О. В. Вітковська. – К. : Наук. світ, 2001. – 91 с.

3. Лозовецька  В.  Т. Концептуальні засади професійного само- розвитку сучасної особистості / Валентина Лозовецька // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України : зб. наук. праць / [гол. ред. В. О. Радкевич]. – К. : ІПТО НАПН України, 2011. – № 1. – С. 33–39.

4. Підготовка учнів ПТНЗ до планування й реалізації профе- сійної кар’єри: теорія і практика : монографія / [Алєксєєва С. В., Закатнов Д.  О., Орлов  В.Ф. та ін.] ; за наук. ред. Д.  О.  Закат- нова. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 196 с.

5. Піддячий М. І.  Навчально-виховний комплект старшоклас- ників: соціально-професійна орієнтація / М. І. Піддячий  // Проблеми сучасного підручника.  – 2015.  – Вип.  15(2). – С. 141–149.

6. Професійна орієнтація : підручник / [Єгорова Є. В. та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с.

7. Уличний  І.  Л. Формування потенціалу професійного само- вдосконалення старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи  : дис. ... канд. пед. наук  : 13.00.07 / Уличний Ігор Любомирович  ; Ін-т проблем вихо- вання АПН України – К., 2006. – 225 с.