issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

В. Б. Нечерда 

У статті розглянуто модель виховання толерантності у старших підлітків загальноосвітньої школи. Запропонована автором структурно-функціональна модель дає змогу конкретизувати і системно представити процес виховання толерантності учнів. У дослідженні акцентовано на поняттях «модель», «моделювання», «педагогічні умови» та методологічному підґрунті й методиці виховання толерантності, а також визначено і схарактеризовано складники зазначеної моделі.

Ключові слова: толерантність, виховання толерантності, структурно-функціональна модель, педагогічні умови, принципи, підходи до виховного процесу, форми роботи, методи.

Література

1. Бех І. Д. Принцип міжособистісної спільномірності В. Сухом- линського у вирішенні проблеми толерантності / Іван Бех // Освіта. – 2014. – 10 жовт. – С. 3–5.

2. Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация [Электронный ресурс] / Наталья Ипполитова, Наталья Стерхова // General and professional education. – 2012. – № 1. – Р. 8–14. – Режим доступа к статье: http://ru.genproedu.com/paper/2012-01.

3. Нечерда В. Б. Виховання толерантності у підлітків у контексті формування превентивного виховного середовища загаль- ноосвітнього навчального закладу / В. Б. Нечерда // Наукові записки. Сер. «Психолого-педагогічні науки» /  Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя; [за заг. ред.  проф. Є. І. Кова- ленко]. –  Ніжин  : НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – №  7.  – С. 72–77.

4. Орловська Н.  М. Орієнтовна концепція толерант- ності / Н. М. Орловська // Позакласний час. – 2010. – № 7. – С. 44–45.