issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_full_logo221.png

О. Л. Морін 

У статті викладено результати вивчення теоретичних основ проблеми професійного самовизначення учнівської молоді, зроблено висновок про дуалістичний характер цього явища, що, з одного боку, визначається як процес, під час якого відбувається прийняття рішення про вибір професії, професійне становлення і професійний розвиток особистості, її самоствердження у суспільстві, чиниться пошук сенсу, а з іншого боку, є результатом як складником життєвого самовизначення особистості, набуття нею професійної ідентичності та формування образу «Я-професіонал».

Ключові слова: професійне самовизначення, учнівська молодь, вибір професії, теоретичні основи.

Література

1. Вітковська О. І. Психологічні умови професійного самовиз- начення випускників середніх шкіл у процесі профконсуль- тації : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Вітковська Оксана Ігорівна. – К., 2002. – 221 с.

2. Жерноклєєв І. В. Педагогічні умови забезпечення професій- ного самовизначення учнів основної школи на уроках трудо- вого навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Жерно- клєєв Ігор Васильович. – Тернопіль, 2002. – 212 с.

3. Коноплянский Д. А. Формирование профессионального само- определения старших школьников в условиях личностно-ориентированного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коноплянский Дмитрий Алексеевич. – Кемерово, 2003. – 293 c.

4. Кудрявцев Т.В. Психологический анализ динамики профес- сионального самоопределения личности / Т. В. Кудрявцев, В.  Ю.  Шегурова // Вопросы психологии. – 1983. – № 3. – С. 51-59.

5. Куровская С.Н. Социально-педагогические основы профори- ентации : пособие / С. Н. Куровская. – Гродно : ГрГУ, 2009. – 321 с.

6. Піддячий М. І. Організаційно-педагогічні умови підго- товки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах: дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Піддячий Микола Іванович. – К., 2002. – 292 с.

7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 215 с.

8. Снегирева Т.В. Восприятие сверстников и взрослых подрост- ками и старшеклассниками / Т. В. Снегирева // Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – С. 61-71.

9. Становських З. Л. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Становських Зінаїда Ліландівна. – К., 2005. – 271 с.

10. Туляєв В.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у спеціа- лізованих загальноосвітніх навчальних закладах художнього профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 / Туляєв Володимир Володимирович. – К., 2008. – 18 c.