issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Ефект самодостатності

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. В. Мельник

У статті актуалізовано проблему вдосконалення традиційної системи професійної орієнтації учнівської молоді, зміст якої в умовах ринку праці вимагає спрямування її змісту й психолого-педагогічних засобів на виявлення і розвиток природніх талантів людини. Наголошено, що професія, в якій повною мірою розкриваються здібності особистості, забезпечить їй швидкість, точність і якість досягнення професійного результату, а продуктивність праці її конкурентоспроможність на ринку. Така професія, в якій гармонійно узгоджуються потреби, можливості особистості та соціально-професійні стандарти ринку праці, стає для людини цінністю, основним мотивом особистісного і професійного самовдосконалення. А особистість, яка володіє такою професією, переживає почуття самодостатності. Критерієм виявлення і формування такого почуття є переживання себе в професії (задоволеність працею) і професії в собі (Я-професіонал). На основі цих положень й визначаються теоретико методичні засади професійної орієнтації сучасних старшокласників.

Ключові слова: професійна орієнтація, працездатність, особистісна самодостатність, професійна самодостатність.

Література

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

3. Божович Л.  И. Проблемы формирования личности  : избр. психолог. труды /  [Л.  И.  Божович  ; под ред. Д. И. Фель- дштейна]. ‒ Изд. 2. – Москва-Воронеж, 1997 – 351 с.

4. Бороздина Л. В. «Триада риска» у пациентов с дуоденальной язвой / Л. В. Бороздина, Н. Д. Былкина-Михеева // Психоло- гический журнал. – 2002. – Том 23, № 2. – С. 65–79.

5. Ильин Е.  П. Мотивы человека: теория и методы изучения / Е. П. Ильин. – К. : Вища школа, 1998. – 293 с.

6. Магун В.  Динамика притязаний и изменение ресурсных стратегий молодежи (1985‒2005 годы) / В. Магун, М. Энговатов // Отечественные записки. – 2006. – № 3. – С. 198–219.

7. Мясищев В.  Н. Психология отношений  : [избр. психол. труды] / В. Я. Мясищев. – М. : НПО МОДЭК, 1995. – 356 с.

8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинш- тейн. – СПб. : Питер, 2000 – 594 с.

9. Тромбах С. М. О критериях оценки состояния здоровья детей и подростков / С. М. Тромбах // Вестник АМН СССР. – 1981. – № 12. – С. 42–46.