issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТОВНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СЕРЕДОВИЩІ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. І. Мезенцева 

У статті розглянуто зміст, форми і методи навчання та виховання дитини у Вальдорфській школі, які сприяють гармонізації особистості, що росте та розвивається. Представлено аналіз антропологічних підходів Рудольфа Штайнера щодо формування компетенцій учнів в навчально-виховному процесі, які відповідали б на виклики сучасності, та визнано актуальність подальшого впровадження вальдорфської педагогіки.

Ключові слова: компетенції, гармонізація, антропологія, валь дорфська педагогіка, Рудольф Штайнер

Література

1. Алєксєєнко Т.  Ф. Виховне середовище / Т.  Ф. Алєксєєнко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України  ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 95-96.

2. Гозак С. В. Гігієнічна оцінка впровадження вальдорф- ської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01. – К., 2006

3. Загвоздкин В.  К. Альтернативы Вальдорфской педагогики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

4. Карлгрен Ф. Воспитание к свободе: педагогика Рудольфа Штейнера / Ф. http://rudolf-steiner.ru/50000132/1532.html. Карлгрен. – М. : Парсифаль, 1995. – 267 с.

5. Програми для вальдорфських шкіл України: 1–9 класи / МОН України, департамент заг. серед. та дошк. освіти, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Міжнародна Асоціація Вальдорф- ської педагогіки в Центральній та Східній Європі, Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні. – К. : Генеза, 2009. – 512 с.

6. Рихтер Т. Учебные программы вальдорфских школ / Т. Рихтер, И. Тауц ; под ред. В. К. Загвоздкина. – М. : Народное образо- вание, 2005. – 524 с.

7. Учебные программы вальдорфских школ / под ред. В. К. Загвоздкина. – М. : Народное образование, 2005. – 524 с.

8. Штайнер Р. Антропология и педагогика  : [пер. с нем.] / Р. Штайнер. – М. : Парсифаль, 1997. – 128 с.

9. Штайнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки / Р. Штайнер ; [пер. с нем. Д. Виноградова]. – М. : Парси- фаль, 1993. – 40 с.

10. Штайнер Р. Духовно-душевные основы педагогики / Р. Штайнер ; [пер. с нем. изд-ва «Парсифаль»]. – М. : Парси- фаль, 1997. – 144 с.

11. Штейнер Р. Методика обучения и предпосылки воспитания / Р. Штейнер. – М. : Парсифаль, 1994. – 74 с.

12. Штейнер Р. Педагогическая практика с точки зрения духовно- научного познания человека / Р. Штейнер. – М. : Парсифаль, 1997. – 189 с.

13. Штейнер Р. Сущность социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего / Р. Штейнер. – Калуга : Товарищество «Духов. познание», 1992. – 142 с.

14. Epochenunterricht. Grundlagen – Modelle – Praxisberichte / hrsg. von H. Kamm. – Bad Helbrunn : Klinkhardt, 2000. – 216 S.

15. Glossary of Education Reform [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edglossary.org/21st-century-skills/

16. Great Schools Partnership [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.greatschoolspartnership.org