issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПРОВІДНА МЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Д. С. Мацько

У статті розглядається проблема формування науково-дослідницької компетентності як складової професійної культури майбутніх учителів іноземної мови, що виступає провідною метою національної системи освіти України. Розкрито сутність професійної культури та науково-дослідницької компетентності майбутніх учителів іноземної мови. На основі визначення компонентів науково-дослідницької компетенції учителя автор виявляє способи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Крім того, висвітлюються форми реалізації запропонованих автором способів формування науково-дослідницької компе- тентності майбутніх філологів.

Ключові слова: компетентність, компонент, учитель іноземної мови, науково-дослідницька компетентність, національна система освіти, провідна мета, професійна культура.

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно- орієнтований підхід: техніко-технологічні засади : навч.- метод. посібник / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с. 329

2. Бех І. Д. Дієприписи у вихованні та розвитку особистості / І. Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – 500 с. – С. 6–14.

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посібник для студентів магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

4. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбут- нього учителя (теоретичний та методичний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. М. Гриньова. – К., 2011. – 45 с.

5. Жигірь В. І. Професійна педагогіка : навч. посібник / В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с.

6. Ковбасенко Л.  І. Формування ціннісних орієнтацій старшо- класників у процесі дослідницької діяльності засобами поза- шкільної освіти / Л. І. Ковбасенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 13, кн. 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. – 600 с. – С. 441–450.

7. Кононко О. Л. Соціальна компетентність старших дошкіль- ників: типологія та умови виховання / О. Л. Кононко // Теоре- тико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 9, кн. 1. – К., 2006. – 440 с. – С. 211–218.

8. Прошкін В. В. Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія і практика : монографія / Володимир Вадимович Прошкін  ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 456 с.

9. Сорочан Т. Професіоналізм та компетентності вчителів у контексті післядипломної освіти /  Т. Сорочан // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 1. – С. 7–12. 10. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Тетяна Іванівна Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.