issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Український вимір виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

В. В. Маршицька,С. А. Васильєва

У статті розкрито історичні особливості формування громадянської культури в Україні; окреслено основні підходи виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку; 307 подано порівняльний аналіз наукових поглядів та досліджень щодо виховання громадянськості у дітей і молоді, програмно-методичного забезпечення морального виховання дітей старшого дошкільного віку у період незалежності України. З метою осучаснення змісту громадянського виховання, підбору дієвих засобів та методів впливу на старших дошкільників визначено засади здійснення громадянського виховання, уточнено завдання виховання громадянськості у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу на нинішньому етапі.

Ключові слова: громадянське виховання, громадянська культура, виховання патріотизму, старший дошкільний вік.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник А.  М.  Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук  ; авт. кол-в: Богуш  А.  М., Бєлєнька  Г.  В., Богініч  О.  Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко  Г.  М., Машовець  М.  А., Низковська  О.  В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльні- кова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К., 2012. – 26 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / Іван Дмитрович Бех. − К. : Либідь, 2006. − 272 с.

3. Бех І.  Д. Почуття громадянськості у вчинковому вира- женні. Формування громадянської компетентності 315 учнівської молоді  // Матеріали науково-практичної конфе- ренції (8-9 лютого 2005 року). – Х. : ХОНМІБО, 2005. – С. 8–9.

4. Бех І. Д. Національна ідея становлення громадянина-патріота України: програмно-виховний аспект / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – К. : ІПВ АПН України, 2008. – 40 с.

5. Качур М.  М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : дис. … канд. наук : [спец] 13.00.07 – теорія і методика виховання / Качур Мирослава Михайлівна. – К., 2010. – 207 с.

6. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. – К.  : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 347–367.

7. Маршицкая В. В. К проблеме национальной идентич- ности украинского народа // Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее : материалы V научно-практи- ческой конференции (Иркутск, 21-22 мая 2013 г.). – Иркутск : ИГЛУ, 2013. – С. 135–140.

8. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Тамара Іллівна Поніманська. – Київ : Академвидав, 2004. – 456 с.

9. Стаєнна О. О. Виховання громадянський якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю : дис. … канд. наук : [спец] 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Олена Олександрівна Стаєнна. – Луганськ, 2013. – 207 с.

10. Сухомлинська О. В. Концепція громадянського вихо- вання особистості в умовах розвитку української держав- ності  // Сухомлинська О. В., Боришевський М. Й., Чорна К. І. // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3–8. 11. Ядешко В. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для учнів пед. училищ із спец. «Дошкільне виховання» / В. І. Ядешко, Ф. А. Сохін. – Київ : Вища шк., 1981. – 368 с.