issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.pnghttp://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

І. О. Кучинська

У статті висвітлюються пріоритетні напрями змісту виховного процесу в сучасному ВНЗ. Підкреслено, що національно-патріо- тичні та громадянсько-демократичні орієнтири виховної діяльності в умовах сьогодення є найдоцільнішими та своєчасними. Акцентується увага педагогічної громадськості на важливості забезпечення високого рівня освіченості і вихованості свідомого громадянина-патріота, здатного до засвоєння досягнень світової культури з урахуванням загальнонаціональних, етнічних особливостей, до участі у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни.

Ключові слова: пріоритети, ціннісні орієнтири, напрями виховання, вища школа.

Література

1. Бех  І.  Д. Виховання особистості  : у 2 кн. Кн. 1: Особис- тісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно- орієнтований підхід: науково-практичні засади / І.  Д.  Бех – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

3. Боришевський  М. Виховання громадянської свідомості особистості / М. Боришевський // Пед. газ. – 2001. – № 5 (83), травень. – С. 5.

4. Вербицька П. Громадянське виховання молоді в добу демокра- тичного оновлення України / П. Вербицька // Пед. пошук. – 2000. – № 1. – С. 11–15.

5. Вишневський  О. Сучасне українське виховання (система цінностей) / О. Вишневський. – Львів. –1999. – 15 с. 

6. Кремень В.  Г. Національна освіта як соціокультурне явище / В. Г. Кремень // Освіта і наука України: шляхи модер- нізації: (Факти, роздуми, перспективи). – К. : Грамота, 2003. – С. 20–34.

7. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби : навч. посіб. / І.  О.  Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.

8. Мартиненко  С.  М. Загальна педагогіка  : навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.

9. Чорна К. Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина незалежної України / К. Чорна // Нові технології виховання : зб. наук. ст. – К., 1995. – С. 28–32.