issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

А. В. Корнієнко

У статті окреслено перебіг експериментального дослідження за темою «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу», що було проведено на базі комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпровської міської ради. Визначено критеріальні характеристики, систему показників та педагогічні умови підвищення рівня етно-культурного виховання учнів.

Ключові слова: етнокультурне виховання, етнокультурна компетентність, експеримент, компоненти, критерії, показники, рівні сформованості.

Література

1. Белик А.  А. Личность, культура, етнос: современная психо- логическая антропология / А. А. Белик. – М. : Смисл, 2001. – 555 с.

2. Маєвська Л.  М. Етнокультурне виховання. Нормативно- правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень / Л. М. Маєвська // Метод. реком. до курсу «Основи етнокуль- турного виховання». – Житомир : ЖДУ, 2007. – 302 с.

3. Мачуський В.  В. Формування компетентностей особистості у позашкільному навчальному закладі / В.  В.  Мачуський  // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потен- ціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем вихо- вання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлин- ської, І.  Д.  Беха, Г.  П.  Пустовіта, О.  В.  Мельника  ; літ. ред. І.  П.  Білоцерківець]. – Івано-Франківськ  : HAIP, 2014.  – Вип. 4. – C. 292–295.

4. Мачуський В.  В. Сучасне розуміння компетентнісного підходу у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників / В. В. Мачуський // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал  : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [за ред. О.  В.  Сухомлинської, І.  Д.  Беха, Г.  П.  Пустовіта, О.  В.  Мель- ника]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 66–69.

5. Філіпчук Г.  Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної освіти  /  Г.  Г.  Філіпчук //  Педагогіка і психологія.  – 1999. – № 4. – С. 52-58. 6. Хуторской А.  В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования //  Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.