issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАПИТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО: ДО ПРОБЛЕМИ РЕФЛЕКСІЇ ДЕФІНІТИВНОГО ПОЛЯ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. А. Комаровська 

Автор розглядає проблеми мистецької освіти школярів з огляду на сучасні процеси глобалізації, інформатизації суспільства і його потреби в «інноваційній особистості» як суб’єкті власного життя. Виникнення небезпеки «кліпового мислення» зумовлює зміну акцентів у дефінітивному полі. Виокремлюється поняття «мистецькі уподобання», зміст якого уточнюється у зіставленні з «художніми інтересами», «художніми смаками».

Ключові слова: мистецька освіта, суб’єкт культуротворчих процесів, мистецькі уподобання, художній інтерес, художній смак.

Література

1. Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, дина- міка, перспективи : монографія  / Ю. П. Богуцький ; Інститут культурології АМУ. – К. : Веселка, 2008. – 199 с.

2. Мамардашвили М. К. Эстетика мышления / М. К. Мамардаш- вили. – М. : Московская школа политических исследований, 2000. – 205 с.

3. Кремень В. Г. Людина як суб’єкт творчої діяльності: іннова- ційний аспект / В. Г. Кремень // Освіта та розвиток обдаро- ваної особистості. – 2014. – № 9-10. – С. 6–10.

4. Семеновских Т. В. Феномен «клипового мышления» в образо- вательной вузовской среде [Электронный ресурс] / Т. В. Семе- новских // Интернет-журнал «Науковедение». – Вып. 5 (24), сентябрь-октябрь 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie. ru/PDF/105PVN514.pdf. – Загл.с экрана.

5. Татенко В.  А. Психология в субъектном измерении  : монография / В. А. Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с. 251

6. Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі : монографія / за ред. О. А. Кома- ровської, Н. Є. Миропольської. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 222 с.