issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Л. Р. Карпушевська

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів. Окреслено актуальність дослідження на сучасному етапі розвитку української держави. Здійснено аналіз наукової літератури з дослі- джуваної проблеми, представлено систему ідей, концепцій, вихідних категорій, дефініцій. Виокремленно основні громадянські якості особистості. Визначено взаємозв’язок та взаємодію різних підходів до вивчення проблеми. Закцентовано увагу на специфіці формування громадянських якостей вихованців в умовах закладу інтернатного типу.

Ключові слова: громадянське виховання, громадянськість, громадянські якості, становлення громадянських якостей, вихованці інтернатних закладів.

Література

1. Бех І. Д. Психолого-педагогічні умови виховання у молоді громадянськості / І. Д. Бех // Громадянське виховання молоді в умовах трансформації суспільства : зб. наук. ст. – Черкаси, 1998. – С. 3–6.

2. Вербицька П. В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах  : дис.... д-ра пед. наук  : 13.00.07 /  Вербицька Поліна Василівна. – К., 2010. – 489 с.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Сухомлинська О. Ідеї громадянськості й школа в Україні / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20–25.

5. Ціпан Т. С. Педагогічні умови громадянського виховання підлітків у дитячо-юнацьких об’єднаннях  : дис.... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ціпан Тетяна Степанівна.  – Рівне, 2012. – 23  с.

6. Чернуха Н.  М. Інтеграція виховних соціальних впливів суспільства у формуванні громадянськості учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Н. М. Чернуха. – Луганськ, 2007. – 45 с.