issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИХОВАНОСТІ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

К. О. Журба 

У статті розкрито методику вивчення стану вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи. Зна- чна увага приділена визначенню когнітивного, емоційно-ціннісного, вольового та діяльнісно-практичного критеріїв. Схарактеризовано 190 функції педагогічної діагностики: контролююча, виховна, розвивальна, афективна, інформаційна, оцінна, коригуюча, прогностична, організаційна. Представлено комплекс діагностувальних методів, серед яких: емпіричні методи, опитувальні, поведінкові, аналіз творчих робіт, тести, метод експертних оцінок. З’ясовано рівні вихованості смисложиттєвих цінностей учнів основної і старшої школи: активний, конструктивний, залежний, пасивний.

Ключові слова: смисложиттєві цінності, методика, методи діагностики, функції, педагогічна діагностика, рівні вихованості.

Література

1. Балл Г. О. Особистісна надійність та її співвідношення з особистісною свободою / Г. О. Балл // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / АПН України. – Харків : ОВС, 2002. – Ч. 1. – С. 537-549.

2. Гончаренко С. У. Методика як наука / С.  У.  Гончаренко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992- 2002  : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України /  АПН України. – Харків : ОВС, 2002. – Ч. 1. – С. 250-258.

3. Дубасенюк О.  А. Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя / О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк // Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньої галузі)  : матер. наук-практ. семінару. – К. : ІОД, 2011. – С. 74-81.

4. Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

5. Звонников М. Б. Современные средства оценивания резуль- татов обучения  : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве- дений / Звонников М. Б., Челышкова М. Б. – Изд. 3-е, стерео- типное. – М. : Академия, 2009. – 224 с.

6. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д. А. Леонтьев. – М., 1992. -16 с.

7. Педагогическая диагностика в школе / А.  И.  Кочетов, Я. Л. Коломинский, И. И. Прокопьев и др. ; под ред. А. И. Коче- това. – Мн. : Народная асвета, 1987. – 223 с. 199

8. Титаренко Т. М. Вічне прагнення до життєвих змін (до психо- логічної природи вибору) / Т. М. Титаренко // Розвиток педа- гогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002  : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / АПН України.  – Харків  : ОВС, 2002. – Ч. 1. – С. 563-579.

9. Crumhaugh J.  S. An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis / J. S. Crumhaugh, L. T. Maxolick // J. of Clinical Psychology. – 1964. – Vol. 20, № 2. – P. 200-207.