issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ У ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. В. Долгова

У статті висвітлено результати констатувального експери- менту дисертаційного дослідження щодо стану сформованості орга- нізаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування.

Ключові слова: організаційно-управлінські уміння, учнівське самоврядування, відповідальність, стратегічне планування, соціально значуща діяльність.

Література

1. Бех І. Д. Духовний пошук: сучасні наукові межі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2016. – № 1 (90). – С. 5-14.

2. Возрастная психология  : конспект лекций /  М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. – М., 2010. – 194 с. // Електронне джерело: http:// www.alleng.ru/d/psy/psy167.htm

3. Губа А. В. Теоретико-методичні засади формування управлін- ської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / А. В. Губа. – Х., 2010. – 512 с.

4. Кирпичник А.Г. Детское движение и роль взрослого в нем / А.  Г. Кирпичник. – // Проблемы школьного воспитания. Нижегородский гуманитарный центр. – 1997. – № 4.

5. Хворова Е.  Б. Условия развития организационно-управленческих навыков студенческой молодежи средствами соци- ально-культурной деятельности /  Е.  Б.  Хворова //  Вестник ТГУ. – 2009. – № 8 (76). – С. 265-269.