issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Н. Ю. Довгань

У статті описано загальні та специфічні принципи фізич- ного виховання студентів вищих навчальних закладів. Розкрито поняття «принцип» та «принципи навчання». Схарактеризовано такі специфічні принципи фізичного виховання студентів: легітим- ності, демократизації навчально-виховного процесу, системності, 156 стратегічної цілісності, багатоаспектності, систематичності, доступності та індивідуальності, динамічності, циклічності, віко- вої адекватності педагогічного впливу. Означені принципи є підґрун- тям цілісної педагогічної системи фізичного виховання студентів ВНЗ.

Ключові слова: принцип, специфічні принципи, закономір- ність, фізичне виховання, фізична культура, фізична рекреація, здоров’язбережувальні технології, юнацтво.

 Література

1. Адаменко О. В. Українська педагогічна наука в другій поло- вині ХХ століття : [монографія] / О. В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704 с. 166

2. Білевич С. Інтеграція та диференціація як закономірності розвитку сучасних освітніх систем / Світлана Білевич // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 2. – С. 30-33.

3. Бондаревский Е. Я. Состояние и совершенствование физи- ческого воспитания детей и учащейся молодежи / Е. Я. Бонда- ревский // Материалы практич. конф. «Физическая культура и здоровый образ жизни». – Севастополь, 1990. – С. 74.

4. Бурлака Я. І. Історія педагогіки України: витоки, пошуки і проблеми /  Я.  І.  Бурлака, Ю.  Д.  Руденко // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 7–13.

5. Ваховський Л. Ц. Методологія дослідження історико-педаго- гічного процесу: постановка проблеми / Леонід Ваховський // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 7-11.

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.  : Либідь, 1997. – 376 с.

7. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания, теоретико-методические аспекты спорта и профессионально- прикладных форм физической культуры)  : учеб. для ин-тов физ. культуры. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

8. Сухомлинська О. В. Проблеми розвитку особистості в істо- ричному контексті психології та педагогіки / Ольга Сухом- линська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 41-45.