issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Л. А. Гуцан 

Статтю присвячено інноваційним підходам до організації про- фільного навчання та професійної підготовки учнів в освітніх закла- дах. Здійснено аналіз суспільних передумов та різнорівневих причин, що стали поштовхом до активізації діяльності освітніх округів як нової соціально-педагогічної системи. Описано моделі профільного навчання за мережевої взаємодії навчальних закладів в освітньому окрузі, розкрито можливості діяльності освітніх округів як запоруки рівного доступу до якісної освіти кожної дитини.

Ключові слова: професійне самовизначення, профільне навчання, професійна підготовка, інноваційна модель, мережева взаємодія, освітній округ, рівний доступ.

Література

1. Про затвердження Положення про освітній округ : постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №  777 [Електрон, ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua]. – Назва з екрана.

2. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.

3. Буркова Л.  В. Соціономічні професії: інноваційна підго- товка фахівців у вищих навчальних закладах  : моно- графія / Буркова Л. В. – К. : Інформ. системи, 2010. – 278 с.

4. Гуцан Л. А. Особливості професійного самовизначення учнів- ської молоді в умовах профільного навчання /  Леся  Андрі- ївна  Гуцан //  Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 15, кн. 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. – С. 354–359. 143

5. Мельник  О.  В. Проблеми професійної орієнтації учнів- ської молоді та перспективні напрями їх вирішення /  Олек- сандр Васильович Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді  : зб. наук. праць.  – Вип.  15, кн.  1.  – Кам’янець-Подільський  : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 283–293.

6. Стойкова В. В. Створення та організація діяльності освітніх округів : метод. реком // [Інформ.-метод. вісник «Профільна школа»]. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – Вип. 9. – 104 с.