issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТУРИЗМОЗНАВЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

А. М. Гаврилюк

У статті розглянуто національно-патріотичне виховання студентів туризмознавчих спеціальностей як складову формування їх професійних компетенцій. Змодельовано портфоліо про- фесійних компетенцій майбутнього працівника вітчизняної інду- стрії туризму з урахуванням професійних умінь, професійних знань і загальнолюдських цінностей. Введено до наукового обігу поняття «патріотичної компетентності». Запропоновано практичний інструментарій для її формування і втілення.

Ключові слова: туризм, освіта, національно-патріотичне виховання, студентська молодь, патріотизм, компетенція, компетентність, патріотична компетентність, фахівець з туристичної діяльності, патріотична самосвідомість, патріотичні почуття, патріотична діяльність.

Література

1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педа- гогів / Г. Ващенко. – Київ : Школяр, 1999. – 385 с.

2. Гаврилюк А. М. Український етнічний туризм як тренд наці- онально-патріотичного виховання студентської молоді  // А.  М.  Гаврилюк / Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи : зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25 лют. 2016 р.) / Мін-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львівський ін-т еконо- міки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – С. 43–53.

3. Гаврилюк А.  М. Про національно-патріотичне виховання засобами туризму (з досвіду роботи кафедри міжнарод- ного туризму КНУКіМ) / А. М. Гаврилюк // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матер. VI Міжнародної ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції (26-27 берез. 2015 р., м. Черкаси) : у 2-х томах / Мін-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – Т. 1. – C. 119-122.

4. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 140 с. 109

5. Концепція національного виховання студентської молоді // Освіта і управління. – Т. 12. – № 2. – С. 80–82.

6. Кучай О. Компетенція і компетентність – відображення цілісної та інтегративної суті результату освіти / О. Кучай // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 44–47.

7. Мовчан П. Окремі пропозиції з приводу нагальних гумані- тарних проблем / П. Мовчан, Г. Філіпчук // Голос Просвіти. – 2016. – 14–20 липня. – С. 1-2.

8. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та мето- дичних рекомендацій щодо національно-патріотичного вихо- вання y загальноосвітніх навчальних навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon. gov.ua/ua/ about-ministry/normative/4068.

9. Степанець Н. П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму / Н. П. Степанець // Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) [та ін.] – Київ : Альтерпрес, 2013. – № 24. – С. 131–137.

10. Філіпчук Г. Українська ідея: культурно-освітній вимір  /  Г.  Філіпчук // Громадянське і патріотичне вихо- вання у сучасному освітньому просторі України: проблеми та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ.конф. (12 трав. 2016 р., м. Чернівці) / Мін-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Видавець Яворський С. Н., 2016. – С. 172–178.