issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

О. М. Ващенко, Т. І. Бережна

У статті розкрито теоретичний аспект формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу, а також охарактеризовано його трикомпонентну струк- туру, що складається з матеріально-технічного, змістово-техно- логічного, соціального компонентів, поєднання яких сприяє форму- ванню в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та забезпе- чує готовність до ведення здорового способу життя.

Ключові слова: здоров’язбережувальне середовище, загальноос- вітній навчальний заклад, учні, методологічні підходи, трикомпо- нентна структура, освітнє середовище

Література

1. Бех І.  Д. Виховання особистості  : у 2 кн. Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 338 с.

2. Бережна Т. І. Формування здоров’язбережувального середо- вища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчаль- ному закладі / Т. І. Бережна. – Чернівці : Букрек, 2014. – 200 с.

3. Ващенко О. М. Організаційно-педагогічні особливості побу- дови здоров’язбережувального освітнього середовища почат- кової школи / О. М. Ващенко, Т. О. Роїк // Перлини наукового пошуку : зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К.  І.  Волинець, О.  М.  Ващенко, Т.  В.  Кравченко. – Хмель- ницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 9.

4. Гонтаровська Н. Б. Освітнє середовище як фактор розвитку особистості дитини : [монография] / Н. Б. Гонтаровська. – К. : Дніпро – VAL, 2010. – 623 с.

5. Ковалев Г.  А. Школа как социоэкологическая система / Г.  А  Ковалев, Е.  Н.  Смоленская // Современная школа: проблемы гуманизации отношений учителей, учащихся и родителей : [тез. докладов и выступлений / под ред. Л. И. Нови- ковой]. – М. : ИТП и MHO РАО, 1993. – Ч. 1. – С. 94–97.

6. Концепція формування превентивного виховного серед- овища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (проект) / В. М. Оржехов- ська, В. І. Кириченко, О. О. Єжова, Т. Є. Федорченко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2013.  – №  2.  – С. 41–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Nzspp_2013_2_9.pdf.

7. Кучма В.  Р. Концепция «Общие подходы к формиро- ванию гигиенических требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ» /  В.  Р.  Кучма, М.  И. Степанова  // Разработка компонентов стандарта общего образования второго поколения: Разработка гиги- енических требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ. – М., 2006. – 56 с.

8. Маджуга А. Г. Теория и практика формирования и развития валеоконативных стратегий личности в контексте здоровьет- ворящего образования в современной школе / А. Г. Маджуга. – Шимкент : ЮКГУ им. М. О. Ауезова, 2005. – 386 с. 86

9. Менчинская Е.  А. Конструирование здоровьесберегающего процесса обучения в современной начальной школе : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е. А. Менчинская. – Омск, 2008. – 29 с.

10. Миллер Н.  Д. Здоровьесберегающее обучение детей санаторных классов общеобразовательной школы : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н.Д. Миллер. – Новокузнецк, 2006. – 18 с.

11. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: http://www.mon. gov.ua. Pdf.

12. Овчинникова Т.  С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях / Т. С. Овчинникова. – СПб. : Кара, 2006. – 176 с.

13. Панов В. И. Психодидактика образовательних систем: теория и практика / В. И. Панов. – М. : Питер, 2007. – 347 с. – (Серия «Практическая психология»).

14. Про прилучення до міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»: наказ № 25/31 Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 07.02.1995 р. [Електронний ресурс] /  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/.

15. Рощіна С.  М. Розвивальне освітнє середовище навчаль- ного закладу як умова особистісного розвитку учнів / С. М. Рощіна // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12, ч. 1. – С. 34–38.

16. Рылова Н.  Т. Организационно-педагогические условия создания здоровьесберегающей среды образовательных учреждений : автореф. дисс. На соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н. Т. Рылова. – Кемерово, 2007. – 24 с.

17. Смирнов Н.  К. Руководство по здоровьесберегающей педа- гогике. Технологии здоровьесберегающего образования / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2008. – 288 с.

18. Ясвин В.  А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смисл, 2001. – 366 с.