issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Формування патріотичних цінностей вихованців у гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

А. Е. Бойко 

У статті розкрито проблему оновлення програмно-методич- ного забезпечення позашкільної освіти з метою формування патрі- отичних цінностей вихованців. Проаналізовано, що виховання патріотичних цінностей дітей та учнівської молоді – це комплек- сна, системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів. Наголошено, що ефективним засобом реалізації цього завдання є кра- їнознавство як спеціальна галузь науки, що інтегрує знання з різних дисциплін. Представлено авторську навчальну програму, що скла- дається з п’яти основних блоків, які забезпечують ефективне вирі- шення проблеми формування патріотичних цінностей вихованців у гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів. Програма побудована на принципах національної спрямованості, самоактивності й саморегуляції, полікультурності, соціальної відпо- відності, принципах історичної і соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності. Означена програма сприяє формуванню активної гро- мадянської позиції, емоційно-ціннісного ставлення особистості до Батьківщини як рівноправного партнера інших європейських країн.

Ключові слова: цінність, патріотизм, патріотичні цінності, гуртки, гуманітарний напрям, позашкільний навчальний заклад.

Література

1. Бех І. Д. Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання / І. Д. Бех // Рідна школа. – 2015. – № 1/2. – С. 3–6.

2. Журба  К.  О. Теоретичні основи патріотичного виховання дітей у взаємодії сім’ї і школи  / К.  О.  Журба, О. М. Доку- кіна // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 4. – С. 124–127.

3. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://mon. gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichnevixovannya/. – Назва з екрана.

4. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освіт- нього простору /  В.  Г.  Кремень. – К.  : Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

5. Мачуська І.  М. Педагогічне обґрунтування змісту програми «Культура міжособистісного спілкування в сім’ї» / І.  М.  Мачуська // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу  : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (23-25 жовтня 2002 року, м. Київ). – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2003. – С. 167–169. 77

6. Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання у змісті позашкільної освіти: сьогодення і перспективи / Г. П. Пустовіт // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці  : Чернівецький нац. ун-т,  2015. – № 4 (20). – С. 97–103.