issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ГРОМАДСЬКОМУ РУСІ «ШКОЛА БЕЗПЕКИ»

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

В. Ю. Белан

У статті представлено особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді, які застосовуються під час різноманітних заходів, що проводить Всеукраїнський дитячий громадський рух (ВДГР) «Школа безпеки». Розкрито сутність озна- чених технологій та їх роль у процесі формування громадянина як патріота своєї держави. 

Ключові слова: особистісно орієнтовані технології, патріо- тичне виховання, ВДГР  «Школа безпеки», громадський рух, особис- тісно орієнтоване виховання, патріотизм, принципи.

Література

1. Бех І.  Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І.  Д. Бех, К.  І. Чорна // Гірська школа українських Карпат: наук.-метод. журнал   – 2015. – № 12-13. – С. 26–37.

2. Кабанець С.  Г. Сучасні підходи до формування громадян- сько-патріотичних цінностей особистості [Електронний ресурс] : матеріали обласної наук.-практ. інтернет-конфе- ренції «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів – важлива складова формування ціннісних орієнтацій особис- тості та розвитку виховної системи закладу», 21 лютого 2015, Петрівський РМК Кіровоградської області – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/blog/suchasni_pidkhodi_ do_formuvannja_gromadjansko_patriotichnikh_cinnostej_ osobistosti/2015-02-24-53.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-теоретичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

4. Подназін С.  І. Особистісно-орієнтований освітній процес. Принципи технології / С. І. Подназнін // Педагогіка і психо- логія. Вісник Академії педагогічних наук України.  – 1997.  – № 2. – С. 37-42.

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 2-е вид. – К., 1999. – 350 с.

6. Методичні рекомендації щодо національно-патріотич- ного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 65 Офіційна сторінка Міністерства освіти і науки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov. ua/img/zstored/files/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1% 96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20 %D0%B2%D0%B8%D1%85%20_%D0%BC%D0%B5%D1%82 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20 19%2005%202015.doc

7. Негрієнко А. О. Дитячій безпеці – «Школа безпеки». Навчання дітей і підлітків основ безпечної життєдіяльності  : метод. посібник. – К. : Санспарель, 2012. – 250 с.

8. Офіційний сайт Всеукраїнського дитячого громадського руху «Школа безпеки». – Режим доступу: http://skolabezpeki.jimdo. com