issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Зміст і методи формування професійної спрямованості старшокласників у позашкільних навчальних закладах

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo233.png

О. А. Артеменко, м. Київ

У статті розкрито зміст і методи формування професійної спрямованості старшокласників, представлено роль позашкільних навчальних закладів у формуванні досліджуваної дефініції; описано зміст навчальної програми з формування професійної спрямованості старшокласників, розглянуто особливості організації навчально- виховного процесу, застосування сучасних педагогічних технологій і методів у контексті дослідження.

Ключові слова: зміст, методи, професійна спрямованість, поза- шкільний навчальний заклад, старшокласник.

Література  

1. Про позашкільну освіту  : Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 46. – С. 393. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1841-14.

2. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобра- зовательной школе /  Ю.  К.  Бабанский.  – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

3. Климов Е. А. Психология профессионального самоопреде- ления / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

4. Ковбасенко Л. І. Соціально-адаптаційна роль позашкільної освіти у формуванні здорового покоління / Л. І. Ковбасенко, Р. А. Науменко. // Післядипломна освіта України. – Спецви- пуск. – 2006. – С. 10-12.

5. Концепція позашкільної освіти та виховання  : збірник документів по організації позашкільної освіти / упоряд. Т. М. Соломатіна. – К., 2002. – С. 64-73.

6. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики; Медінформ, 2006. – 459 с.

7. Литовченко О. В. Соціальна адаптація підлітків у поза- шкільних навчальних закладах  : наук.-метод. посібник / О. В. Литовченко. – К. : Літо, 2007. – 104 с.

8. Мачуський В. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання » / В. В. Мачуський. – К., 2001. – 16 с. 9. Мельник О. В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудо- вого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання » / О. В. Мельник. – К., 2003. – 20 с. 10. Шавир П. А. Психология профессионального самоопре- деления в ранней юности /  П.  А.  Шавир.  – М.  : Педагогика, 1981. – 96 с. 44