issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ СІМ’Ї ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАХИСТІ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo233.png

Т. Ф. Алєксєєнко

На основі даних офіційної статистики, аналізу конкрет- них фактів сучасної сімейної ситуації розкрито та обґрунтовано сучасні тенденції трансформації сім’ї, розвитку її виховної функції, основні пріоритети державної політики з питань забезпечення прав дітей в Україні у соціальній сфері.

Ключові слова: трансформація сучасної сім’ї, виховна функція сім’ї, захист прав дітей в Україні.

Література

1. Алєксєєнко Т. Ф. Причини дитячої бездоглядності і безпри- тульності та шляхи їх профілактики // Світ виховання.  – № 2 (9). – С. 25-28.

2. Алєксєєнко Т. Ф. Програми й наукові дослідження з проблем дитинства / Т. Ф. Алєксєєнко // Державна доповідь про стано- вище дітей в Україні (за підсумками 2010 року). – К., 2011. – С. 142-152.

3. Алєксєєнко Т.  Ф. Стереотипи та зміна концепцій щодо ролі батька у вихованні дитини /  Т.  Ф.  Алєксєєнко // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [редкол.: Л. Л. Хоружа, Г.  М.  Лактіонова, О.  В.  Безпалько та ін.].  – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 12-16.

4. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу «Підго- товка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихова- телі» / авт. кол.: Т. Ф. Алєксєєнко, І. Д. Звєрєва, Г. М. Притиск [та ін.] ; за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Наук. світ, 2006. – 496 с.