issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo.png

Бех І.Д.

Розкривається сутність виховної гуманістичної парадигми як учіння про володарювання особистості над собою. Це свідоме й вільне оволодіння підростаючою особистістю певною духовно-моральною цінністю. Наголошується на факторах, які перешкоджають особистості досягти цієї мети. Головним гальмівним механізмом, на думку автора, є явище невідповідності спонукально-цільового компонента Я-особистості його результативному компоненту. У цьому зв’язку аналізується особистісна рефлексія як самоперетворювальна техніка. Вводиться поняття «людський образ» та розкривається
феномен «бажання бути собою» як орієнтири духовного розвитку вихованця.


Ключові слова: парадигма, смислова цінність, особистісна рефлексія, рефлексивна техніка, емоційні переживання, гуманістичний діалог, духовне самовдосконалення.

 

Література

1. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогиче- ского процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университет- ское, 1990. – 559 с.

2. Битинас Б. П. Введение в философию воспитания / Б.  П.  Битинас. – М.  : Фонд духов. и нравств. образования, 1996. – 135 с.

3. Бойко А. М. Основна парадигма виховання: шляхи реалі- зації / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 1996. – 232 с.

4. Гуманістична психологія: Т. 2. – К. : Пульсари, 2005. – 279 с.

5. Эммонс Р. Психология висших устремлений: мотивация и духовность личности / Р. Эммонс. – М. : Смысл, 2004. – 416 с.

6. Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині І. Огієнка / І. О. Кучинська. – Кам’янець- Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 104 с. 7. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стра- тегічних життєвих рішень / Л. В. Помиткіна. – К. : Кафедра, 2013. – 381 с.