issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КРИТЕРІЇ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ-ЧЛЕНІВ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ

КРИТЕРІЇ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ-ЧЛЕНІВ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Шпиг Н. О. 

старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

У статті проаналізовано зміст понять “фандрейзинг”, “компетентність”. Автор формулює зміст категорії “фандрейзингова компетентність підлітків-членів дитячих об’єднань”, детермінує критерії сформованості досліджуваної компетентності підлітків-членів дитячих об’єднань.


Ключові слова: фандрейзинг, компетентність, фандрейзингова компетентність, підлітки, дитячі об’єднання, критерій.

 

Література
1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 535 с.
2. Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. пос. / А. Ю. Журавський, О. Г. Дегтяренко, О. В. Купенко, О. А. Лук’янихіна, В. В. Мартинець. – Донецьк : Цифрова типографія, 2007. – 262 с.
3. Менеджмент неприбуткових організацій : навч. посіб. / під загал. ред. Карінцевої О. І. – Суми : Собор, 2004. – 104 с.
4. Методи підвищення фінансової життєздатності недержавних організацій / Р. Краплин. – К., 2004. – 76 с.
5. Пономаренко Л. І. Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Людмила Іванівна Пономаренко. – Суми, 2014. – 388 с.
6. Про затвердження “Національної рамки кваліфікацій” : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Верховної Ради України “Законодавство України”. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. – Назва з екрана.
7. Словарь по социальной педагогике : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / [авт.-сост. Мардахаев Л. В. – М. : Академия, 2002. – 368 с.
8. Фандрайзинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eventua.com.ua/eventoteka/management/fundraising.html. – Назва з екрана.

9. “Фандрайзинг”: никогда не получите то, что не просите! [Электронний ресурс]. – Режим доступа:/ www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=256. – Заглавие с экрана.
10. Штика Н. О. Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій (НУО) : метод. посібник для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” / Н. О. Штика. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 104 с.