issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

ПРОБЛЕМА ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Шкляр Н. А. 

науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

 

У статті представлено аналітичний огляд наукових і науково-методичних праць з проблеми формування у молодших дошкільників позитивного ставлення до дошкільного закладу як вагомого показника їхньої соціалізованості. Розкрито вплив соціально-виховного середовища на процес соціального становлення особистості. Розглянута проблема міститься на перетині інтересів психології, теорії та методики виховання, соціальної педагогіки і потребує комплексного підходу для розроблення технології формування в малюків позитивного ставлення до дошкільного закладу як інституту соціалізації.


Ключові слова: первинна соціалізація, адаптація, виховання, молодші дошкільники.

 

Література
1. Архипова С. Історіографічний аналіз концепції соціалізації особистості / С. Архипова, С. Муксмел // Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти). 2006. – № 7. – С. 3–4.
2. Водолазська Т. В. Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища / Т. В. Водолазська // Постметодика. – 2012. – № 5. – С. 13–17.
3. Гуріна З. В. Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. Наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / З. В. Гуріна. – Київ, 2007. – 21 с. 

4. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. – 560 с.
5. Карнаух Л. В. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища / Л. В. Карнаух // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 40. – С. 110–114.
6. Клочек Л. Проблема соціалізації особистості майбутнього вчителя / Л. Клочек // Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти). – 2006. – № 7. – С. 5–7.
7. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / Олена Леонтіївна Кононко ; Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України. – К., 2001. – 21 с.
8. Малько А. О. Дошкільне соціальне виховання: культурологічний аспект / А. О. Малько // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Х. : ХДАК, 2002 – Вип. 10. – С. 177–185.
9. Нечай С. П. Адаптація дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку засобами музичнотеатралізованої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка”/ С. П. Нечай. – Київ, 2001. – 16 с.
10. Новосьолова С. Л. Розвиваюче предметне середовище / С. Л. Новосьолова. – М. : МДО, 1995. – 174 с.
11. Паніна В. В. Виховання самостійності у дітей третього року життя в умовах дитячого будинку : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / В. В. Паніна – Київ, 2013. – 254 с.
12. Струннікова Д. Пізнання соціальної дійсності як умова соціалізації особистості дошкільника / Дарина Струннікова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 224. Педагогіка та психологія. – С. 169–176.